Yhdistyksen säännöt

ITÄ-SUOMEN PSYKOTERAPIAYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen psykoterapiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) toimia psykoterapiaa harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden

keskinäisenä yhdyssiteenä,

2) tehdä tunnetuksi ja edistää dynaamista psykoterapiaa ja sen

sovellutuksia,

3) suunnitella ja järjestää psykoterapeuttista koulutusta ja

tutkimustoimintaa,

4) pitää yhteyttä vastaavaan toimintaan kotimaassa ja ulkomailla.

3 §

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

1) järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,

koulutusseminaareja Itä-Suomen alueella

2) harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä

3) muilla edellisiin verrattavilla sopiviksi katsomillaan tavoilla.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hakemuksensa perusteella henkilö, joka ammatissaan harjoittaa psykoterapiaa ja/tai on siitä kiinnostunut ja jonka jäsenyyden johtokunta hyväksyy kokouksessaan. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä.

5 §

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun. Johtokunnalla on oikeus erikoistapauksissa työttömyyden, varattomuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella antaa vapautus jäsenmaksusta. Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsoo johtokunta erotetuksi yhdistyksestä.

6 §

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna viranomaisten luvalla keräyksiä.

7 §

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kuusi muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi puolet johtokunnasta on erovuorossa. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja eivät kaikki saa vaihtua samanaikaisesti.

8 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista jäsenistä on läsnä.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi aina yhdessä. Varainhoitoa koskevissa asioissa on toisena allekirjoittajana rahastonhoitaja.

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastukseen vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä paikassa ja ajankohtana, jonka johtokunta määrää. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

2) esitetään vuosikertomus;

3) esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja

tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

4) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavaksi vuodeksi ja päätetään niiden hyväksymisestä;

5) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;

6) valitaan johtokuntaan puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle;

7) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä

8) päätetään muista vuosikokoukselle esitetyistä asioista, joiden tulee olla johtokunnalle jätettyjä ja sen käsittelemiä.

12 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta niin usein kuin johtokunta näkee tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotuksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

14 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja on asiasta kokouskutsussa mainittava.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävän toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaan.